توصیه مصرف روغن حیوانی کرمانشاهی نیک منش برای فضانوردان

اشتها و خوردن روغن حیوانی کرمانشاهی نیک منش عامل مهمی برای تنظیم وزن بدن است.

عوامل زیادی مانند داروها، خلق و خو، انتخاب های غذایی، انتقال دهنده های عصبی و هورمون هایی مانند لپتین، گرلین، پپتید شبه گلوکاگون (GLP-1)، کوله سیستوکینین (CCK) و پپتید YY (PYY) در کنترل اشتها نقش دارند.

یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که مصرف بیشتر MUFA از منابع غذایی مختلف، خطر داشتن اشتهای بالا را افزایش می‌دهد.

یافته‌های ما با یک بررسی جامع از ادبیات مطابقت دارد که نشان می‌دهد مصرف MUFA با پاسخ ضعیف‌تر PYY در مقایسه با مصرف PUFA مرتبط است و پیشنهاد می‌کند که رژیم غذایی MUFA بالا ممکن است اشتها را افزایش دهد.

با این حال، تحقیقات دیگری که نقش مصرف اسیدهای چرب را بر اشتها ارزیابی می‌کنند، با یافته‌های ما تناقض دارند. مطالعه ای که 12 بیمار دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع 2 را ارزیابی کرد.

نشان داد که MUFA (یعنی اسید چرب غالب در روغن زیتون) در مقایسه با اسید چرب اشباع (یعنی موجود در کره) تأثیر بیشتری بر تحریک GLP-1 دارد.

GLP-1 یکی از هورمون های اولیه است که بر سیری تأثیر می گذارد و آن را تنظیم می کند. به عبارت دیگر، یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف MUFA منجر به تحریک بیشتر GLP-1 می‌شود و از نظر تئوری منجر به کاهش اشتها در مقایسه با مصرف اسیدهای چرب اشباع می‌شود.

مطالعه دیگری نشان داد که کاهش گرلین (هورمون گرسنگی) پس از مصرف PUFA و MUFA در مقایسه با مصرف اسیدهای چرب اشباع به طور قابل توجهی بیشتر بود.

با این حال، یک کارآزمایی بالینی نشان داد که مصرف مقادیر بالای PUFA، MUFA یا اسیدهای چرب ترانس هیچ تاثیری بر اشتها یا مصرف انرژی در افراد دارای اضافه وزن ندارد.

یافته های متناقض ممکن است به دلیل تفاوت در طراحی مطالعه، جمعیت ها و ابزارهای اندازه گیری باشد. به عنوان مثال، آزمایش بالینی در یک دوره زمانی کوتاه (3 روز) انجام شد.

شاید افراد دارای اضافه وزن کمتر تحت تأثیر دستکاری و تغییرات رژیم غذایی در محیط آزمایشگاه با کالری‌سنج قرار گرفتند.

مطالعه‌ای که 40 بزرگسال با وزن طبیعی را ارزیابی کرد، نشان داد که مصرف PUFA در مقایسه با مصرف MUFA یا اسیدهای چرب اشباع شده منجر به کنترل قوی‌تری اشتها می‌شود.

یکی از دلایل مکانیکی احتمالی برای رابطه معکوس بین مصرف PUFA و وزن یا اشتها ممکن است ارتباط با تغییرات بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب باشد.